4584 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4584 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4584 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida