4536 Red Shank (Tringa totanus), Latrabjarg, Iceland

4536 Red Shank (Tringa totanus), Latrabjarg, Iceland

4536 Red Shank (Tringa totanus), Latrabjarg, Iceland