3418 Myotis Bat, Southern Arizona

3418 Myotis Bat, Southern Arizona

3418 Myotis Bat, Southern Arizona