3416 Myotis Bat, Southern Arizona

3416 Myotis Bat, Southern Arizona

3416 Myotis Bat, Southern Arizona