3415 Myotis Bat, Southern Arizona

3415 Myotis Bat, Southern Arizona

3415 Myotis Bat, Southern Arizona