3413 Myotis Bat, Southern Arizona

3413 Myotis Bat, Southern Arizona

3413 Myotis Bat, Southern Arizona