3412 Myotis Bat, Southern Arizona

3412 Myotis Bat, Southern Arizona

3412 Myotis Bat, Southern Arizona