3362 Breeding White Ibis (Bulbucus ibis), Florida

3362 Breeding White Ibis (Bulbucus ibis), Florida

3362 Breeding White Ibis (Bulbucus ibis), Florida