3326 Breeding White Ibis (Eudocimus albus), Florida

3326 Breeding White Ibis (Eudocimus albus), Florida

3326 Breeding White Ibis (Eudocimus albus), Florida