2782 White Swamp Milkweed (Asclepias perennis), Dallas Arboretum

2782 White Swamp Milkweed (Asclepias perennis), Dallas Arboretum

2782 White Swamp Milkweed (Asclepias perennis), Dallas Arboretum