2772 White Ibis (Eudocimus albus). Anahuac National Wildlife Refuge, TX

2772 White Ibis (Eudocimus albus). Anahuac National Wildlife Refuge, TX

2772 White Ibis (Eudocimus albus). Anahuac National Wildlife Refuge, TX