2692 Ostelot’s or Malagasy Giant Chameleon (Furcifer oustaleti). Native to Madascar.

2692 Ostelot's or Malagasy Giant Chameleon (Furcifer oustaleti).

2692 Ostelot’s or Malagasy Giant Chameleon (Furcifer oustaleti). Native to Madascar.