1529 Tufted Titmouse, Wichita Mountains National Wildlife Refuge, OK

1529 Tufted Titmouse, Wichita Mountains National Wildlife Refuge, OK

1529 Tufted Titmouse, Wichita Mountains National Wildlife Refuge, OK