3410 Cactus Flowers, Wichita Mountains NWR, Lawton, OK

3410 Cactus Flowers, Wichita Mountains NWR, Lawton, OK

3410 Cactus Flowers, Wichita Mountains NWR, Lawton, OK