7283 Myotis Bat, Southern Arizona

7283 Myotis Bat, Southern Arizona

7283 Myotis Bat, Southern Arizona