7282 Myotis Bat, Southern Arizona

7282 Myotis Bat, Southern Arizona

7282 Myotis Bat, Southern Arizona