2096 White Tail Deer, Fawn, Wichita Mountains National Wildlife Refuge, OK

2096 White Tail Deer

2096 White Tail Deer, Fawn, Wichita Mountains National Wildlife Refuge, OK