1613 Bull Rocky Mountain Elk, Wichita Mountains National Wildlife Refuge, OK

1613 Bull Rocky Mountain Elk

1613 Bull Rocky Mountain Elk, Wichita Mountains National Wildlife Refuge, OK