1156 White-faced Ibis, Breeding Plumage, TX

1156 White-faced Ibis, Breeding Plumage

1156 White-faced Ibis, Breeding Plumage, TX