9270 Kenai Mountains, Kenai Mountains, Backdrop of China Poot Bay, Alaska

9270 Kenai Mountains, Kenai Mountains, Backdrop of China Poot Bay, Alaska

9270 Kenai Mountains, Kenai Mountains, Backdrop of China Poot Bay, Alaska