9024 White-necked Jacobin (Florisuga mellivora), Ecuador

9024 White-necked Jacobin (Florisuga mellivora), Ecuador

9024 White-necked Jacobin (Florisuga mellivora), Ecuador