7738 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas

7738 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas

7738 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas