7762 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas

7762 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas

7762 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas