7751 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas

7751 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas

7751 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas