7736 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas

7736 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas

7736 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas