7344 Adult Breeding White Ibis (Eudocimus albus), San Luis Pass, Galveston, Texas

7344 Adult Breeding White Ibis (Eudocimus albus), San Luis Pass, Galveston, Texas

7344 Adult Breeding White Ibis (Eudocimus albus), San Luis Pass, Galveston, Texas