4613 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4613 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4613 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida