4610 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4610 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida