4609 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4609 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4609 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida