4605 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4605 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4605 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida