4601 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4601 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4601 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida