4600 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4600 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4600 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida