4595 Swallow-tailed-Kite-(Elanoides-forficatus), Florida

4595 Swallow-tailed-Kite-(Elanoides-forficatus), Florida

4595 Swallow-tailed-Kite-(Elanoides-forficatus), Florida