1602 Texas Longhorn, Wichita Mountains Wildlife Refuge, OK

1602 Texas Longhorn

1602 Texas Longhorn, Wichita Mountains Wildlife Refuge, OK